Igazságügyi, Munkavédelmi Szakértői Iroda Szolgáltatásairól

Az 1997 évi CII törvénnyel, valamint a többször módosított 1993. évi XCIII Munkavédelmi Törvény (továbbiakban Mvt.), valamint annak végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet, valamint ezekhez kapcsolódó előírások végrehajtása tekintetében.

MUNKAVÉDELMI SZAKTEVÉKENYSÉG

Az Mvt. 8. § foglaltak alapján : jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

     

  1.  Veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembe helyezés.
    (Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.)

Az Mvt. 21.§ értelmében az üzembe helyezést megelőzően munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot kell tartani munkavédelmi szakember bevonásával.

  1. Időszakos biztonsági felülvizsgálat.

Az Mvt. 23 § veszélyes technológiákat, valamint egyes veszélyes munkaeszközöket, időszakos biztonsági felülvizsgáklat alá kell vonni. Veszélyes gépek, berendezések listája az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/a számú mellékletében megtalálhatóak.  A felülvizsgálatokat kizárólag szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

  1. Soron kívüli vizsgálat

Az Mvt. 23. § (2) értelmében, ha a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia rendeltetésszerű alkalmazása során az közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát vagy ezzel összefüggésben baleset következet be, illetőleg rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén, soron kívüli ellenőrzést kell tartani. Az ellenőrzés elvégzése munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

  1. Egyéni védőeszköz juttatásának szabályozása

Az Mvt. 56 § alapján az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének kockázatértékelés alapján történő írásbeli meghatározása, munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

  1. Munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása.

Az Mvt. 57 § és az 5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet szerint a veszélyességtől és a létszámtól függően valamennyi vállalkozásnál munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni meghatározott időtartamra. Mindez történhet úgy eseti, mint rendszeres megbízás szerint is a besorolástól függően. Szakértői Irodánk megbízása, kielégíti e rendelkezés végrehajtását.

  1. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálása.
Az Mvt. 65 § szerint munkáltatónak  a munkabaleset, a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíció kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján a munkáltatónak intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók megelőzésére. Mvt. 65§ (2) értelmében a munkabalesetek munkavédelmi szaktevékenységnek minősülnek, továbbá a fokozott expozíciós eset kivizsgálása munkaegészségügyi és munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJÉNEK KIDOLGOZÁSA

A 33/1998 (VI. 24.) NM rendelet értelmében a munkáltatónak kockázatértékelés alapján írásban kell meghatározni a munkakörökre vonatkozó előzetes és időszakos munkaköri és szakmai orvosi vizsgálatok rendjét. Szakértői Irodánk megfelelő gyakorlattal és felkészültséggel rendelkezik ezen feladatok végrehajtására is.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Az Mvt. 54§ (2) bekezdése értelmében: a munkáltató köteles minőségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, munkavállalókat érő terhelésekre valamint a munkahelyek kialakítására.

Szakértői Irodánk által kidolgozott – az ellenőrző hatóságokkal egyeztetett – általános és speciális értékelő módszerek segítségével olyan komplex vizsgálatot tudunk végezni, amely gyakorlatilag átvilágítja az adott vállalkozást munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szempontból. Az értékelés alapján javaslatokat dolgozunk ki a megelőző intézkedésekre.

VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK

A 2000. évi XXV. törvény valamint az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet alapján a munkahelyeken a  kémiai biztonság tekintetében szükséges egyes veszélyes és rákkeltő anyagokkal kapcsolatos eljárások végrehajtása.

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTORI FELADATOK ELLÁTÁSA

A 4/2002. (II. 20) SzCsM-EüM együttes rendelet értelmében az építési munkafolyamatok során úgy a tervezésnél, mint a kivitelezés során biztonsági és egészségvédelmi koordinátor igénybevétele kötelező.

Szolgáltatásként vállaljuk az ilyen jellegű munkavédelmi szaktevékenységet is.